वटसावित्री

वटसावित्रीच्या व्रताच्या कथेतील सावित्रीने वास्तविक खूप चांगली शिकवण दिली आहे पण ते आपण लक्षात घेत नाही. यम जेव्हा सत्यवानाचे प्राण घेऊन निघतो, तेव्हा सावित्री यमाच्या मागोमाग जाते. का, तर पती जिथे जाईल तिथे पत्नीने असावं म्हणून. ती सत्यवानाच्या मृत शरीराजवळ विलाप करत बसत नाही. ज्या शरीरात प्राणच नाही त्याच्याशी कसलं नातं, नाही का?